اساسنامه

اساسنامه جامعه دامپزشکان ایران

فصل اول : کلیات و اهداف

ماده 1 – نام جامعه: جامعه دامپزشکان، جامعه ای است صنفی ، تخصصی، پژوهشی ، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً (جامعه) نامیده می شود.

* * تبصره. در این اساسنامه دامپزشک به آن دسته افراد اطلاق می شود که از دانشکده های دامپزشکی داخل و خارج کشور که مورد تأیید مراجع رسمی کشور باشند موفق به اخذ دکترای دامپزشکی شده باشند.

ماده 2 _ محل جامعه: مرکز اصلی جامعه شهر تهران به آدرس میدان توحید، خیابان پرچم، پلاک 89 ، واقع است و در صورت لزوم می تواند با تصویب وزارت کشور در مراکز استان ها و در سایر کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دائر نماید.

ماده 3 _ تابعیت: جامعه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده 4 _ مدت فعالیت: جامعه از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدودی تشکیل می گردد.

ماده 5 _ اهداف جامعه: تلاش به منظور حفظ حقوق اعضاء، ارتقاء سطح علمی، خودکفایی در جهت اهداف جامعه و نظام جمهوری اسلامی ایران.

1. 1. ایجاد زمینه های همکاری و ایفای نقش مشورتی علمی و همکاری با وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، دانشگاه ها، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام دامپزشکی و دیگر ادارات و وزارتخانه ها و مؤسساتی که به نحوی در پیشبرد و به ثمر رسانیدن اهداف جامعه مؤثرند.

2. ایجاد شرکت های تعاونی به منظور تأمین نیازهای اعضاء با رعایت قوانین و مقررات موضوعه

3. فراهم آوردن زمینه های لازم جهت رفع نیازهای علمی و خدماتی اعضاء

4. تشکیل کمیته های تخصصی دامپزشکی

ماده 6: طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده در صورتی که با وظایف یکی از وزارت خانه ها یا سازمان های دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارت خانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

فصل دوم: شرایط و نحوه عضویت و انواع آن

ماده 7: هر دامپزشک که دارای شرایط زیر باشد می تواند با تصویب هیأت مدیره به عضویت جامعه درآید.

1. 1. داشتن مدرک دکترای دامپزشکی معتبر از مراجع رسمی کشور (فقط اعضای پیوسته)

2. پذیرفتن مفاد اساسنامه

3. محروم نبودن از حقوق اجتماعی و وابسته نبودن به سازمان های ضد مردمی و نیز گروه های ضد انقلاب

4. داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی

5. تکمیل فرم درخواست عضویت و موافقت هیأت مدیره

ماده 8 _ عضویت: جامعه دارای دو نوع عضو به شرح زیر خواهد بود:

1. 1. اعضای پیوسته که دارای حق رأی بوده و اعضای اصلی محسوب می شوند.

2. اعضای افتخاری، از بین دانشمندان ایرانی و غیرایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیأت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

* * تبصره 1. اعضای افتخاری غیرایرانی قبل از هرگونه اقدام به وزارت کشور اعلام خواهد شد.

* تبصره 2. فقط اعضای اصلی دارای حق رأی می باشند.

* تبصره 3. اعضای اصلی مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند.

ماده 9 _ کمیته های تخصصی دامپزشکی: کمیته تخصصی دامپزشکی موضوع بند 5 ماده 5 براساس این اساسنامه

تشکیل خواهد شد. * * تبصره. آیین نامه های تشکیل کمیته های تخصصی جامعه توسط هیأت مدیره تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 10 وزارت کشور خواهد رسید.

فصل سوم: ارکان جامعه

ماده 10: ارکان جامعه عبارتند از:

1. مجمع عمومی 2. هیأت مدیره 3. بازرس

الف) مجمع عمومی

ماده 11: مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در جامعه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

ماده 12: مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه 3 سالی یک بار در اسفندماه تشکیل خواهد شد، برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضای پیوسته و جهت تصویب هر موضوعی رأی موافق اکثریت (نصف + 1) اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست، تعداد حاضر به حد نصاب نرسید جلسه دوم به فاصله یک ماه تشکیل و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.

ماده 13 _ وظایف مجمع عمومی عادی :

1. 1. انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس.

2. استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس.

3. تعیین خط مشی کلی جامعه.

4. بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره.

5. تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه جامعه.

6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های جامعه.

ماده 14: مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.

1. 1. با درخواست هیأت مدیره یا بازرس.

2. با درخواست یک سوم از اعضای جامعه.

* * تبصره 1. دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا خواهد رسید.

* تبصره 2. مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

* تبصره 3. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 15 _ وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

1. 1. تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.

2. بررسی و تصویب انحلال جامعه.

3. عزل هیأت مدیره.

* * تبصره. عزل هیأت مدیره باید با اطلاع و موافقت وزات کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.

ماده 16: مجامع عمومی توسط هیأت رییسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود.

* * تبصره. اعضای هیأت رئیسه با اعلام و قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد.

ب) هیأت مدیره

ماده 17: جامعه دارای هیأت مدیره ای مرکب از 11 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی البدل خواهد بود.

* * تبصره 1. شعبات جامعه در مراکز استان ها توسط هیأتی مرکب از 5 نفر که از سوی اعضای شعبه انتخاب و با تصویب هیأت مدیره مرکزی انتصاب می شوند اداره خواهد شد و اعضای این هیأت ها طبق دستورالعمل هیأت مدیره مرکزی فعال خواهند نمود.

* تبصره 2. جلسات هیأت مدیره با حضور نصف بعلاوه یک عضو رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.

* تبصره 3. اعضای هیأت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه دار و یک نفر منشی انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را آئین نامه مشخص می نماید.

* تبصره 4. شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی با سه جلسه متوالی یا شش جلسه متفاوت در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

* تبصره 5. در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

* تبصره 6. هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب در هر هفته یک بار تشکیل خواهند داد بنا به ضرورت یا دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن و تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده 18: مجمع عمومی هیأت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب مجدد هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر 3 ماه قبل از پایان تصدی خود انتخاب هیأت مدیره جدید را برگزار نماید و نتیجه را 2 ماه قبل از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید.

ماده 19: هیأت مدیره نماینده قانونی جامعه بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول رسیدگی به حساب های جامعه، پرداخت و وصول مطالبات اجرای مصوبات مجمع عمومی افتتاح حساب در بانک ها ، انجام تشریفات قانونی تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش در صورت اقتضاء، تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل.

به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد به نام جامعه انجام دهد.

* * تبصره 1. جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت مفاد اساسنامه دارا می باشد.

* تبصره 2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و خزانه دار و با مهر جامعه معتبر خواهد بود.

* تبصره 3. هیأت مدیره می تواند از بین اعضای پیوسته جامعه و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه کمیته های تخصصی جامعه را تشکیل دهد.

* تبصره 4. آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تهیه و تصویب هیأت مدیره و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.

* تبصره 5. تصمیمات متخذه در کمیته ها پس از تصویب در هیأت مدیره قابل اجراست.

ج) بازرس

ماده 20: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود.

* * تبصره. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده 21 _ وظایف بازرس به شرح زیر است:

1. 1. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی جامعه و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

2. مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد جامعه برای اطلاع مجمع عمومی.

ماده 22: کلیه اسناد و مدارک جامعه اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط به وسیله هیأت مدیره جامعه باید جهت بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

فصل چهارم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 23: بودجه جامعه از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت اعضا تأمین می شود.

ماده 24: درآمد و هزینه های جامعه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیان آن در پایان هر سال مالی پس از تصویب مجمع عمومی، جهت بررسی به وزارت کشور ارائه خواهد شد.

* * تبصره 1. کلیه دفاتر مالی جامعه در مواقع مراجع مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

* تبصره 2. سال مالی جامعه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفندماه ختم می شود.

* تبصره 3. کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جامعه در حساب مخصوصی به نام جامعه، نزد یکی از بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

ماده 25: کلیه مدارک رسمی جامعه، پرونده ها و نوشتجات رسمی در دفتر مرکزی جامعه نگهداری می شود. مکاتبات رسمی جامعه به امضای رئیس هیأت مدیره (در غیاب او نایب رئیس هیأت مدیره) و مهر جامعه خواهد بود.

* * تبصره. مصوبات و صورت جلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده 26: هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضای هیأت مدیره در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور برسد.

* * تبصره. محل جامعه و اقامتگاه اعضای هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی آن بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که تغییرات، اطلاع داده نشده است، استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده 27: جامعه دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود.

ماده 28: انتشار هر گونه نشریه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود.

ماده 29: در صورت انحلال جامعه، مجمع عمومی فوق العاده هیئت تسویه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات جامعه، نیست به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی داخل کشور با نظارت وزارت کشور اقدام نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل آن را جهت بررسی به وزارت کشور ارسال دارد.

ماده 30: این اساسنامه بر سی ماده و بیست و شش تبصره در نشست اعضای مجمع عمومی جامعه در تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه هزار و سیصد و هشتاد به تصویب رسید.