چاپ کردن این صفحه

یاد ایام

12 آذر 1392

عکسها بهترین اسناد ایام گذشته هستند، به یاد تمامی افرادی که برای جامعه دامپزشکی ایران زحمات فراوانی کشیدند.