اساسنامه

اساسنامه جامعه دامپزشکان ایران

فصل اول:
»کلیات و اهداف«

ماده1

نام: جامعه صنفی دامپزشکان ایران تشکلی است صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصارا ً جامعه نامیده میشود.
تبصره: در این اساسنامه دامپزشک به آن دسته افراد اطلاق میشود که از دانشکده های دامپزشکی داخل و خارج از کشور که مورد تأیید مراجع رسمی کشور باشند، موفق به اخذ دکترای حرفه ای دامپزشکی شده باشند.

ماده 2

محل: مرکز اصلی این جامعه در شهر تهران، به نشانی : میدان توحید، خیابان توحید، خیابان پرچم، شماره 59 واقع است که در صورت لزوم بنا به درخواست هیأت مدیره می تواند با موافقت وزارت کشور در مراکز استان ها و سایر شهرهای کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

ماده3
تابعیت:
اعضای جامعه تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارند.

ماده4

اهداف:
جامعه دارای اهداف زیر می باشد:
تلاش به منظور حفظ حقوق، ارائه خدمات صنفی و ارتقاء سطح علمی اعضاء
ایجاد زمینه های همکاری و ایفای نقش مشورتی علمی با کلیه نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی کشور و وزارتین جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان دامپزشکی کشور و نظام دامپزشکی و پزشکی، مراکز تولیدی و کلیه نهادهایی که به نحوی در پیشبرد و به ثمر رسانیدن اهداف جامعه مؤثرند.
تشکیل کمیته های تخصصی دامپزشکی
انتشار نشریه، کتاب، سایر محصولات علمی فرهنگی.


ماده 5

کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز لازم انجام می شود.

فصل دوم:

«شرایط، نحوه عضویت و انواع آن»

ماده6

هر دامپزشک که دارای شرایط زیر باشد می تواند به عضویت جامعه صنفی دامپزشکان ایران درآید.
داشتن مدرک تحصیلی حداقل دکترای حرفه ای دامپزشکی معتبر از مراجع رسمی کشور (فقط اعضاء پیوسته)
پذیرفتن مفاد اساسنامه
عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی
تکمیل فرم درخواست عضویت و موافقت هیأت مدیره
پرداخت حق عضویت
تبصره : خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد.


2- ایجاد زمینه های همکاری و ایفای نقش مشورتی علمی با کلیه نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی کشور و وزارتین جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان دامپزشکی کشور و نظام دامپزشکی و پزشکی، مراکز تولیدی و کلیه نهادهایی که به نحوی در پیشبرد و به ثمر رسانیدن اهداف جامعه مؤثرند.
3- کمک به ایجاد شرکتهای تعاونی به منظور تأمین نیازهای اعضاء با رعایت قوانین و مقررات موضوعه
4- تشکیل کمیته های تخصصی دامپزشکی
5- انتشار نشریه، کتاب، سایر محصولات علمی فرهنگی.


ماده 5

کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز لازم انجام می شود.

فصل دوم:

«شرایط، نحوه عضویت و انواع آن»

ماده6

هر دامپزشک که دارای شرایط زیر باشد میتواند به عضویت جامعه صنفی دامپزشکان ایران درآید.
داشتن مدرک تحصیلی حداقل دکترای حرفه ای دامپزشکی معتبر از مراجع رسمی کشور (فقط اعضاء پیوسته)
پذیرفتن مفاد اساسنامه
عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی
تکمیل فرم درخواست عضویت و موافقت هیأت مدیره
پرداخت حق عضویت
تبصره : خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد.


ماده 7

عضویت:
جامعه دارای 4 نوع عضو خواهد بود.
اعضای پیوسته که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند.
اعضای افتخاری که دارای مطالعات و تحقیقات علمی و تجربیات ممتاز بوده با پیشنهاد و تصویب هیأت مدیره،انتخاب می شوند.
3- اعضاء حقوقی: اشخاص حقوقی مرتبط با فعالیت های دامپزشکی می توانند با پرداخت حق عضویت مقرر شده توسط هیأت مدیره در یک بازه زمانی مشخص (در صورت معتبر بودن روزنامه رسمی) خود به تصویب عضویت جامعه درآیند.
4-اعضاء وابسته: شامل دانشجویان در سال آخر دکترای حرفه ای دامپزشکی که ضمن داشتن معرفی نامه از دانشکده مربوطه مکلف به پرداخت حق عضویت مشخص شده توسط هیأت مدیره می باشند.


فصل سوم:

«ارکان»

ماده 8

ارکان جامعه عبارتند از : الف- مجمع عمومی ب- هیأت مدیره ج- بازرس (بازرسان)

الف- مجمع عمومی:

ماده9

مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری جامعه بوده و به صورت عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده تشکیل می گردد.
ماده 10

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی، رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان، به تقاضا و دعوت هیأت مدیره، بازرس، یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود.
تبصره 1 : کلیه مجامع عمومی باید با تأیید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار شوند.
تبصره 2 : در صورتی که هیأت مدیره، مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکند، بازرس/ بازرسان مکلف است/ مکلفند پس از تأیید وزارت کشور رأسا ً اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنماید.

ماده 11

دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا پایگاه اطلاع رسانی رسمی جامعه یا ارسال پیامک یا پست الکترونیک صورت می پذیرد، آگهی تشکیل مجمع برای نوبت اول باید حداقل 2هفته و برای نوبت دوم نیز حداقل 2 هفته قبل از برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده درج گردد.

ماده12

وظایف مجمع عمومی عادی:
انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)
استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس(بازرسان)
تعیین خط مشی کلی جامعه
بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره
تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه جامعه
تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های جامعه


ماده 13
مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی نحوه اعلام در روزنامه کثیر الانتشار یا پایگاه اطلاع رسانی رسمی جامعه یا ارسال پیامک یا پست الکترونیک مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس (بازرسان)
با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی جامعه
تبصره 1 : مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد.
تبصره 2 : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.


ماده 14

در صورتی که بازرس/ بازرسان یا یک سوم اعضاء درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند. موضوع کتبا ً به رئیس هیأت مدیره اطلاع داده خواهد شد، رئیس هیأت مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت 15روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند، در غیر این صورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت ده روز با تأیید و هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی
فوق العاده اقدام می نماید.

ماده 15

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
بررسی و تصویب انحلال جامعه
عزل هیأت مدیره
تبصره 1 : عزل هیأت مدیره بنا به درخواست 1/3 اعضای اصلی یا بازرس/ بازرسان و یا اکثریت اعضاء هیأت مدیره با هماهنگی وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.
تبصره 2 : در صورت تصویب عزل هیأت مدیره، مجمع فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام می نماید.

ماده16

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند، اداره می شود.
تبصره 1 : اعضای هیأت رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارند.
تبصره 2 : هیأت رئیسه نسخه ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضاء در محل جامعه نصب می نماید.

ب) هیأت مدیره
ماده 17

جامعه دارای هیأت مدیرهای مرکب از 11نفر عضو اصلی و 6 نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی که حداقل 2 سال سابقه عضویت داشته باشند، برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

 

 


تبصره 1 : شعب جامعه با رعایت ماده 2 اساسنامه در شهرستان ها توسط هیأت مدیرهای مرکب از 5 نفر که از سوی اعضای همان شعبه انتخاب و با تصویب هیأت مدیره مرکزی منصوب میشوند، اداره خواهد شد. اعضاء این هیأت ها طبق دستورالعمل هیأت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود. حد نصاب تأسیس شعبه 30 نفر عضو می باشد که در صورت عدم حصول آن، میتوان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.
تبصره 2 : جلسات هیأت مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آراء موافق نصف بعلاوه یک نفر حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره 3: اعضای هیأت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار و یک نفر دبیر انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند. حدود اختیارات هیأت مدیره را آئین نامه مشخص می نماید.
تبصره 4: شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه ( طبق تعریف آیین نامه اجرایی) و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در سال به منزله استعفای عضویت فرد غایب خواهد بود.
تبصره 5 : در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره 6 : هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس جلسه فوق العاده تشکیل می دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز کاری خواهد بود.

ماده 18

مجمع عمومی، هیأت مدیره را برای مدت چهار سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضای هیأت مدیره برای دوره های متوالی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود، انتخابات هیأت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.

ماده19

هیأت مدیره نماینده قانونی جامعه بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد:

 

حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابهای جامعه و پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب بانکی، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم، وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی.
هیأت مدیره می تواند در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند با رعایت مصالح جامعه در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن آن ها یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به نام جامعه انجام دهد. فروش رهن گذاری و فک رهن اموال غیر منقول مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد.

تبصره 1 : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است. هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع اساسنامه دارا می باشد.

تبصره 2: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر جامعه
معتبر خواهد بود.

تبصره 3 : هیأت مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با کمیته های تخصصی جامعه را تشکیل دهد.

تبصره 4 : آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیأت مدیره و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.

ج: بازرسان

ماده20

مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برابر با طول دوره فعالیت هیأت مدیره(چهار سال) انتخاب خواهد کرد.
تبصره 1 : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
تبصره 2 : اعضای هیأت مدیره و نزدیکان سببی و نسبی آنها نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

ماده 21

وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:
بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی جامعه و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد جامعه برای ارائه به مجمع عمومی.
ارائه گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی.
تبصره 1 : گزارش بازرس (بازرسان) باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر جامعه آماده باشد.
تبصره 2 : چنانچه به هر دلیل هیأت مدیره از اکثریت ساقط شود ، بازرس موظف به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای تعیین اعضای هیأت مدیره جدید می باشد.

ماده22

کلیه اسناد و مدارک جامعه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط باید به وسیله هیأت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس/ بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده 10احزاب قرار گیرد.

 

فصل چهارم

«بودجه و مواد متفرقه»

ماده 23

بودجه جامعه از طریق حق عضویت اعضاء ، جمع آوری هدایا، اعانات ، قبول وصیت و وقف تأمین می شود.

ماده 24

درآمدها و هزینه های جامعه در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارائه خواهد شد.

تبصره 1 : کلیه دفاتر مالی جامعه در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 : سال مالی جامعه منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره در پایان ماه اسفند ختم می شود.
تبصره 3 : کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری جامعه در حساب مخصوصی به نام جامعه نزد یکی از بانک های رسمی کشور نگهداری خواهد شد.

ماده 25

کلیه مدارک، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی جامعه نگهداری می شود.
مکاتبات رسمی جامعه با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر جامعه انجام خواهد شد.
تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده 26

هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضاء هیأت مدیره و بازرس (بازرسان) در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده 10قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.
تبصره: محل جامعه و اقامتگاه اعضای هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که در این خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده 27

جامعه دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیأت مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.
تبصره: هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان جامعه مسئولیت قانونی دارد.

ماده 28

با توجه به اینکه جامعه ماهیتا ً غیر تجاری می باشد نمیتواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.

انحلال:

ماده 29

در موارد زیر جامعه منحل می شود:
1) بنا به رأی مجمع عمومی فوق العاده
2) در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
3) بنا به تقاضای کمیسیون ماده 10قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه

 

ماده 30

انحلال: در صورت انحلال جامعه ، مجمع عمومی فوق العاده هیأت تصفیه ای را (حداقل سه نفر) از میان اعضای اصلی انتخاب می نماید. این هیأت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده 10قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز علمی دانشگاهی و تحقیقاتی مرتبط با رشته دامپزشکی انتقال داده شود. هیأت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد.

ماده 31

این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 31ماده و 30تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی در تاریخ 03/06/92 به تصویب رسید.