اعضا هیئت مدیره

اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره جامعه دامپزشکان ایران

دکتر فرهاد موسی خانی

عضو اصلی و رئیس هیات مدیره

دکتر فرهاد موسی خانی

عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
دکترای حرفه ای دامپزشکی و متخصص میکروبیولوژی دامپزشکی

دکتر فرج اله ادیب هاشمی

عضو اصلی و نائب رییس هیات مدیره

دکتر فرج اله ادیب هاشمی

عضو اصلی و نائب رییس هیات مدیره
دکترای دامپزشکی حرفه ای و متخصص جراحی دامپزشکی

دکتر بیژن امیدی

عضو اصلی و دبیر هیات مدیره

دکتر بیژن امیدی

عضو اصلی و دبیر هیات مدیره
دکترای حرفه ای دامپزشکی

دکتر انعام شکری

عضو اصلی و خزانه دار هیات مدیره

دکتر انعام شکری

عضو اصلی و خزانه دار هیات مدیره
دکترای حرفه ای دامپزشکی
اپیدمیولوژیست میدانی
field epidemiologis

دکتر رضا کسروی

عضو اصلی هیات مدیره

دکتر رضا کسروی

عضو اصلی هیات مدیره
پزشک حیوانات؛ متخصص بیماری‌های تولیدمثل

دکتر سیامک گوهرخای

عضو اصلی هیات مدیره

دکتر سیامک گوهرخای

عضو اصلی هیات مدیره
دکترای حرفه ای دامپزشکی

دکتر محمدکاظم کوهی

عضو اصلی هیات مدیره

دکتر محمدکاظم کوهی

عضو اصلی هیات مدیره
دکترای حرفه ای دامپزشکی ومتخصص سم شناسی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر فرهنگ ساسانی

عضو اصلی هیات مدیره

دکتر فرهنگ ساسانی

عضو اصلی هیات مدیره
دکترای دامپزشکی حرفه ای و متخصص پاتولوژی دامپزشکی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر فروزنده بروجردی

عضو اصلی هیات مدیره

دکتر فروزنده بروجردی

عضو اصلی هیات مدیره
دکترای حرفه ای دامپزشکی و متخصص پاتولوژی دامپزشکی

دکتر محمد عبدالشاه

عضو اصلی هیات مدیره

دکتر محمد عبدالشاه

عضو اصلی هیات مدیره
دکترای حرفه ای دامپزشکی و متخصص بهداشت و بیماری های طیور
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

دکتر آیدین کسالایی

عضو اصلی هیات مدیره

دکتر آیدین کسالایی

عضو اصلی هیات مدیره
دکترای حرفه ای دامپزشکی و کارشناس ارشد مدیریت مالی

دکتر حمیدرضا فتاحیان

بازرس اصلی هیات مدیره

دکتر حمیدرضا فتاحیان

بازرس اصلی هیات مدیره
دکترای حرفه ای دامپزشکی و متخصص جراحی دامپزشکی