جلسه هیات مدیره جامعه دامپزشکان ایران

جلسه هیات مدیره جامعه دامپزشکان ایران

جلسه هیات مدیره جامعه دامپزشکان ایران با حضور آقایان دکتر محبی،دکتر امیری،دکتر کسالایی،دکتر نوروزیان،دکتر ادیب هاشمی، دکتر کوهی،دکتر معیر

دکتر بهمنش ودکتر گوهرخای،روزیکشنبه مورخ 1401/05/23 در سالن کنفرانس دکتر علی رحیمیان واقع در دفتر جامعه دامپزشکان ایران برگزار گردید.

 

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید